Blog

Niedziela, Grudzień 26, 2021, 09:38

CIT Estoński 2.0 – to korzystne rozwiązanie podatkowe dla Twojej spółki kapitałowej.

Pierwsza wersja Estońskiego CIT wprowadzała drakońskie kryteria wyboru tego modelu opodatkowania, co spowodowało, że do tej formy przystapiło w 2020 roku około 300 firm w całym kraju. Od 1 stycznia 2022 roku rozwiązanie to zostało znacznie zmodyfikowane, aby było bardziej dostępna praktycznie dla znacznie dla większości małych spółek kapitałowych.

Przyjęto również nową oficjalną nazwą Estońskiego CIT - ryczałt od dochodów spółek.

W tym artykule dowiesz się jak to działa. Serdecznie zapraszam.

CIT Estoński 2.0 – potocznie nazwany CIT 0% lub z zastosowaniem oficjalnej obowiązującej nazwy - ryczałtem od dochodów spółek. 

Od 1 stycznia 2022 roku rozwiązanie to zostało znacznie zrewolucjonizowane, aby było bardziej dostępne praktycznie dla znacznie większej liczby przedsiębiorstw. Przyjęto również nową oficjalną nazwę Estońskiego CIT – ryczałt od dochodów spółek.


Dlaczego warto?

 • Podatek CIT powstaje tylko w przypadku wypłat z zysków spółki
 • Księgowość bilansowa (rachunkowa) wynikająca tylko z ustawy o rachunkowości
 • Brak odrębnej ewidencji podatkowej
 • Uproszczone rozliczenia podatkowe
 • Niższa stawka opodatkowania efektywnego przy wypłacie dywidend
 • Tańsza księgowość czyli oszczędność czasu i pieniędzy
 • Poprawa płynności finansowej

 

Jakie kryteria należy spełnić?

 • Prowadzisz działalności w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej

 • Zatrudniasz co najmniej 3 osóby na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze stosunku pracy

 • Twoja Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach, a wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Nie ma przeszkód, aby wspólnik miał udziały w kilku spółkach

 • Połowa przychodów spółki pochodzi z działalności operacyjnej czyli z działalności bezpośrednio związanej z wytwarzaniem towarów lub usług.

 

Kiedy zapłacisz podatek CIT w wariancie estońskim?

 • Tylko wówczas, kiedy podejmiesz uchwałę o wypłacie dywidendy z osiągniętych zysków spółki.
  (należy jednak pamiętać, że wypłata zysków jest szeroko rozumiana i nie stanowi to tylko wypłata dywidendy, ale również np. bezzwrotna pożyczka od spółki.


Najważniejsze zmiany:1. Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do wyboru Estońskiego CIT – od 1 stycznia 2022 z Estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i spółek z o.o. będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo – akcyjne oraz spółki komandytowe

2. Likwidacja kryterium przychodowego – Znika kryterium przychodowe, a co za tym idzie, instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. Wcześniejsze rozwiązanie Estońskiego CIT zakładało 100 mln zł. przychodu.

3. Likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych – brak obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie prowadził do utraty prawa do opodatkowania Estońskim CIT.

4. Uproszczenia przy „wejściu” i „wyjściu” z Estońskiego CIT. – podatnicy korzystający z ryczałtu od dochodów spółek (Estońskiego CIT) nie będą obowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych.

5. Sposób rozliczenia podatku od zysków netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT – w przypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych tych zasadach, to podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany wg stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z Estońskiego CIT.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania w Estońskim CIT?

 

 • Suma dochodów z tytułu podzielonego zysku i dochodów z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podzielę ;lub pokryciu straty, nie później niż do końca 6 miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego.
 • Suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty albo wydatku

 • Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w miesiącu w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego

 • Dochód z tytułu zysku netto, czyli suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem (Estońskim CIT) w części, jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty

 • Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym

 

UWAGA: Nowy standard – brak podatku na wejście w Estoński CITPodatnicy, którzy zdecydują się przejść na Estoński CIT po 1 stycznia 2022 roku NIE BĘDĄ zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu różnicy w ujawnianiu przychodów i kosztów na gruncie prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości, pod warunkiem opodatkowania Estońskim CIT przez okres co najmniej 4 lat.

  

Wady

Decydując się na CIT Estoński 2.0 musisz utrzymać zatrudnienie, co najmniej na poziomie 3 pracowników w pełnym wymiarze pracy na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. W przypadku umowy cywilnoprawnej wynagrodzenie nie może być niższe od średniej krajowej. Kolejnym elementem będzie również fakt, że spółka nie może nabyć udziałów innej spółce, co może znacząco wpłynąć na decyzyjność w zakresie określania struktury właścicielskiej w spółkach holdingowych. Mając spółkę, która posiada przychody pasywne, musisz bacznie kontrolować, czy przychody te nie przekraczają wartości przychodów operacyjnych. Uproszczony sposób „wejścia” i „wyjścia „ z ryczałtu od dochodów spółek. Nie ponosisz żadnych konsekwencji podatkowych, ale musisz pamiętać aby pozostać w tym wariancie rozliczania przez co najmniej 4 lata.

 

Zalety

Estoński CIT 2.0 (ryczałt od dochodów spółek) ma charakter fakultatywny, bez opłat i konsekwencji podatkowych. Jeśli nie wypłacasz dywidendy, a pieniądze pozostaną w spółce, czyli uchwałą zgromadzenia wspólników zostaną przekazane na kapitał zapasowy spółki wówczas twój podatek dochodowy CIT wyniesie 0% czyli nie zapłacisz podatku od wypracowanego w spółce zysku. W spółce prowadzisz tylko i wyłącznie księgowość rachunkową (bilansową) wynikającą tylko i wyłącznie z ustawy o rachunkowości. Nie prowadzisz ewidencji podatkowej, co oznacza, że prowadzenie księgowości z samej zasady powinno być tańsze w utrzymaniu. W końcu podatek który miałbyś zapłacić do fiskusa z wypracowanego zysku w spółce pozostaje w spółce i możesz wykorzystać go na dowolny cel. Nie ma tu żadnych kryteriów na co będą wydatkowane pieniądze. Znacznie niższe opodatkowanie efektywne przy podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy.

 

Podsumujmy

Ogólnie rzecz ujmując, jeśli spełnisz podstawowe kryteria i przejdziesz na CIT Estoński 2.0 i jeśli nie wypłacisz pieniędzy w postaci dywidend, twój podatek CIT w spółce wyniesie 0% od wypracowanego zysku. Dodatkowo przy tym prowadzona jest księgowość bilansowa (rachunkowa), co oznacza, że nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji podatkowej, co w konsekwencji musi zmniejszyć koszty prowadzenia pełnej księgowości.

Jeśli jednak podejmiesz uchwałę o wypłacie dywidendy to efektywny podatek CIT+PIT wyniesie razem 20% tylko od tej części którą dystrybuujesz na potrzeby konsumpcji, czyli dla siebie. Wobec tego, możesz bez stresu taką decyzję podjąć jeśli zajdzie nagła potrzeba uzyskania środków ze spółki, która nie będzie podlegać zwrotowi.

Musisz jednak przy tym pamiętać, że dywidenda rozumiana jest w szeroki sposób przez ustawodawcę i warto rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem będzie pożyczka zwrotna udokumentowana stosowną umową pożyczki (takie pożyczki nie podlegają opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych) czy jednak wypłata dywidendy dla świętego spokoju.

Niemniej jednak rozwiązanie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jest bardzo atrakcyjnym modelem podatkowym, a przy tym sam fakt prostoty „wejścia” i „wyjścia” bez ponoszenia konsekwencji nadaje charakteru bardziej otwartego i dostępnego dla małych i mikro spółek, gdzie sam fakt pozostawienia podatku w spółce może znacząco zmienić stan portfela rozwojowego i inwestycyjnego.

 

 

Informacje zawarte w tym artykule pochodzą bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl)

Przewodnik przedsiębiorcy
Przewodnik z objaśnieniem do ryczałtu od dochodu spółek

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe

Pomysł i strategia

Zaplanuj i obmyśl strategię działania w rozwoju Twojej Spółki. Jesli jesteś pewny, że się uda, to znaczy, że się uda i należy działać. Zacznij działać. Zacznij materializować to, co masz w głowie. Nie dowiesz się tego jak działa, jeśli nie spróbujesz. Jeśli tego nie zrobisz, prędzej czy później będziesz tego żałować.

Narodziny Spółki

Kto, jak nie Ty, wiesz, co jest dla Niej najlepsze. Każda nowa Spółka wymaga opieki i pielęgnacji na początku jej narodzin i rozwoju. Podobnie jak małe dziecko, które dopiero poznaje Świat. Dojrzewa i dostrzega w tym przypadku bezwzględny Świat biznesu. Twoim zadaniem jest przygotować Ją do wejścia w "dorosłe życie"

Rozwój Spółki

Konsekwentnie trzymaj się zamierzonego planu i własnej strategii działania. Nie rezygnuj przy niepowodzeniach. Każde niepowodzenie to doświadczenie. Bądź elastyczny.  Zatrudniaj mądrze. Wydatkuj mądrze. Myśl długoterminowo. Podejmuj ryzyko tylko w ograniczonym stopniu i doporowadź do autonomii Twojej Spółki w "dorosłym życiu".

Zabezpieczenie Spółki

Wykorzystaj doświadczenie, które nabyłeś. Wprowadzaj i rozwijaj produkty lub działalności w różnych obszarach gospodarki, tworząc nowe Spółki. Zabezpiecz i doprowadź do stabilności, spokoju i bezpieczeństwa całego biznesu, aby Tobie i Twoim pracownikom żyło się po prostu lepiej. Bo to wszystko to jeden, silny organizm.
Copyright ©2021 300spolka.pl sp. z o.o., Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
300spolka.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-693 Poznań, ul. Heleny Szafran 1
NIP: 782025778, KRS: 0000924400, REGON: 520054750. Kapitał zakładowy 5000,00 zł.
Liczba odwiedzin: 4118
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem